DIS-Norge
 
  English Norsk  

Vedtekter for DIS-Molde

Vedtekter for DIS-Molde

Org. nr 994 841 238, etablert 21 september 1999

Vedtatt 6. januar 2010, revidert 2. februar 2011
  
1. Navn
Lokalagets navn er DIS-Molde og det er et lokallag under DIS-Møre og Romsdal.
 
2. Formål
Lokallagets formål er å gi DIS-Norges medlemmer lokale tilbud og tjenester ved å:
-   skape et lokalt forum for slekts- og personhistorie der databehandling og internett brukes som 
    hjelpemiddel
-   spre kunnskap om dette og stimulere slektsforskninga i sitt område
-   organisere og koordinere medlemmenes arbeid i forbindelse med databehandling av genealogisk  
    kildemateriale, samt å stimulere til slikt arbeide

 
3. Tilknytning
Alle medlemmer i DIS-Norge kan være medlemmer i DIS-Molde. Medlemmer med adresse i DIS-Moldes adresseområde, er automatisk medlemmer i lokallaget.
 
4. Kontingent
Medlemskontingenten kreves inn av DIS-Norge sentralt. Lokallaget kan søke om økonomisk støtte fra DIS-Møre og Romsdal.
 
5. Styret
DIS-Molde ledes av et styre på fem medlemmer:
Leder med ett års funksjonstid.
Fire styremedlemmer med to års funksjonstid (to på valg hvert år).
Styret er beslutningsdyktig når det er tre medlemmer til stede. Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme. Gjenvalg kan finne sted. Styret konstituerer seg selv.
 
6. Virksomhet
Lokallaget er selv ansvarlig for å utarbeide program for møter, arrangement ol. Laget rapporterer til og kan søke hjelp fra DIS-Møre og Romsdal.
DIS-Moldes virksomhet følger kalenderåret.
Årsmøtet avholdes innen utgangen av mars måned og kunngjøres for medlemmer tilknyttet lokallaget med minst tre ukers varsel.
Forslag/saker som medlemmer tilknyttet lokallaget ønsker behandlet på årsmøtet, må være styret i hende minst to uker før årsmøtet.
Innkalling med møtedokument formidles til medlemmer tilknyttet laget og til DIS-Møre og Romsdal minst en uke før årsmøtet.
 
Årsmøtets saksliste skal inneholde:
a   Godkjenning av fremmøtte representanter
b   Valg av møteleder og referent
c   Styrets beretning om siste års virksomhet
d   Regnskap med revisors beretning
e   Innkomne forslag
f   Neste års budsjett
g   Valg av leder og styremedlemmer
h   Valg av revisor
i   Valg av to medlemmer til valgkomiteen
j   Valg av en representant, utenom leder, til DIS-Møre og Romsdals årsmøte
 
DIS-Møre og Romsdal har anledning til å delta på årsmøtet med en representant med talerett.
Ekstraordinært årsmøte kan innkalles av styret, eller når minst 1/5 av medlemmene tilknyttet lokallaget skriftlig forlanger dette. Innkalling skal skje som for ordinært årsmøte. Dersom lokallaget ikke avholder årsmøte som fastlagt i egne vedtekter, kan DIS-Møre og Romsdal innkalle til årsmøte.
Referat fra årsmøtet formidles til medlemmer tilknyttet lokallaget og til DIS-Møre og Romsdal senest en måned etter møtet. Kopi av årsregnskap sendes samtidig til DIS-Møre og Romsdal.
Årsmøtekunngjøring, -innkalling og -referat skal meddeles på et åpent møte og på lokallagets nettside.
 
7. Vedtekter
Lokallagets vedtekter skal være i samsvar med DIS-Norges vedtekter. Vedtekts­endringer kan vedtas av årsmøtet med 2/3 flertall. Endringsforslagene skal stå i innkallingen.
 
8. Opphør av lokallaget
DIS-Molde kan oppløses ved forslag framsatt og vedtatt på et årsmøte, og uforandret framlagt og vedtatt på et etterfølgende ekstraordinært årsmøte når minst 3/4 av de frammøtte medlemmene tilknyttet lokallaget på det ordinære og det ekstraordinære årsmøtet stemmer for oppløsning.
Det må gå minst tre måneder mellom årsmøtene. Ved oppløsning tilfaller lagets eiendeler DIS-Møre og Romsdal.